Voorwoord Algemene Voorwaarden.

De Sutacelot te Rijssen zal zich inzetten om aan hun klanten een product te leveren welke aan hun verwachtingen voldoen.
Voor vragen en toelichtingen kunt u contact met ons opnemen.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1
In deze gedragsregels wordt verwezen naar relevante Europese en Nederlandse wet-, regelgeving en richtlijnen.
De gedragsregels verwijzen naar bindende algemene voorwaarden en adequate geschillenbeslechting.

Artikel 2
Sutacelot zal zich houden aan de gedragsregels van de relevante Europese en Nederlandse wet- , regelgeving en richtlijnen. In deze gedragsregels wordt verwezen naar relevante Europese en Nederlandse wet-, regelgeving en richtlijnen.
De gedragsregels verwijzen naar bindende algemene voorwaarden en adequate geschillenbeslechting.

Artikel 3
De Algemene Voorwaarden bepalen onder andere dat de aangeboden producten en/of diensten duidelijk en natuurgetrouw moeten worden beschreven.
Bovendien moet voor de consument duidelijk zijn wat de rechten en verplichtingen zijn als hij op het aanbod ingaat. 
Dit betreft bijvoorbeeld de prijs,en de wijze van betaling en de verzendkosten.
Het zichttermijn is 14 werkdagen. Binnen die termijn kan de consument zijn bestelling, zonder opgaaf van redenen, retourneren.
Deze recht van retourname gelden niet voor gegraveerde penningen. 
Dit omdat in alle redelijkheid moet worden aangenomen dat Sutacelot gepersoneerde producten niet meer kan weer verkopen.

Artikel 4 
Typefouten en andere vergissingen door de koper, geven aan de koper geen recht om uitvoering van terugname te verlangen.

Artikel 5
Is onverhoopt een product uitverkocht dan zal de verkoper niet gebonden zijn om dit  te leveren.

Artikel 6 
Voor het verzenden en betalen verwijzen wij u naar de regels onder Verzending en Betalen, welke u vindt in de categorie Informatie op de site van de Sutacelot.

Artikel 7 
Het bestellen van producten door de koper houdt een verklaring in zijnerzijds dat onze levering- en betalingsvoorwaarden hem bekend zijn, en dat hij daarmede akkoord gaat.

Artikel 8
- Zichttermijn en uitzonderingen
Wanneer u om welke reden dan ook niet tevreden bent, kunt u het betreffende product terugsturen, waarna het volledige aankoopbedrag door ons wordt teruggestort. 
Dit met inachtneming van dat terugname van de Sutacelot gevoerde artikelen alleen die producten in aanmerking komen welke niet uit de originele gesloten houder/verpakking zijn geweest en zich in de zelfde staat bevinden als toegestuurd door de Sutacelot te Rijssen.
Tevens zijn voor u gepersoneerde producten uitgezonderd van retourname. 
Dit ter beoordeling van de Sutacelot te  Rijssen.

Artikel 9
- Conformiteit
Sutacelot staat er voor in dat de goederen en/of diensten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften

Artikel 10
- Betaling

1. De door de consument verschuldigde bedragen dienen voor levering zijn te betaald op een rekening ten gunste van de Sutacelot  te Rijssen.
2. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of aangaande het desbetreffende verzoek tot verlening van dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde gegevens, onverwijld aan de Sutacelot te melden.
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft Sutacelot behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
In deze gedragsregels wordt verwezen naar relevante Europese en Nederlandse wet-, regelgeving en richtlijnen.
De gedragsregels verwijzen naar bindende algemene voorwaarden en adequate geschillenbeslechting.

Artikel 10
Wijziging van de voorwaarden
Wijzigingen in deze voorwaarden treden direct in werking vanaf het moment dat deze getoond worden op de website(s) van de Sutacelot in de rubriek algemene voorwaarden.
Indien hier duidelijk vermeld, kan ook een latere datum van in werking treden van kracht zijn!
Uw ip adres is: 18.207.160.97
Copyright © 2023 Sutacelot.  Ontwerp door Alberto