homepage

Klik op het logo om naar de webwinkel te gaan.

 

 

Sutacelot

De kaempe 55

7461 GE Rijssen

Tel: 0031548522025

Mobiel 0681703279

Email:

Internet www.sutacelot.nl en www.sutacelot.nl/winkel

Bankrelatie.

iban nr.Nl20KNAB0257490604 BIC nr. KNABNL2H

Kamer van koophandel Oost Nederland 69782156

BTW nummer  NL128181576B01

 

Algemene informatie en voorwaarden over Sutacelot:

Onder de naam Sutacelot runt Petra van de Kolk de verkoop van hobbyboeken, houtsnijgereedschappen, houtbrandapparaten, figuurzagen. Via haar internet winkel kunnen deze boeken en gereedschappen en kunstvoorwerpen worden besteld.  Begin 1990 werd  Sutacelot opgezet in een schuurtje achter een woning. Al gauw groeide Sutacelot uit zijn jas en moest worden uitgekeken naar een andere locatie. In 1995 vestigde zich Sutacelot  als lijstenmakerij en kunsthandel aan de Haarstraat 140 te Rijssen. Naderhand werden de klanten ook in de gelegenheid gesteld om kunst te huren. Met ingang van 1 mei 2008 werd de Lijstenmakerij, Kunsthandel en Kunstuitleen overgedragen aan Jantinus en Anke Kram, die onder de naam Jankejanti vof de werkzaamheden  hebben voortgezet. Sutacelot bleef gewoon bestaan, maar richtte zich meer op het internet. Op 1 juli 2018 werd Sutacelot overgenomen door Nisari Design, dat onder de naam  Sutacelot de webshop voortzet.

 

Houtsnijgereedschap en houtbrandgereedschap:

Daar er in Nederland op het gebied van houtsnijwerkgereedschap niet veel te koop is, verkoopt Petra via haar internetwinkel www.sutacelot.nl/winkel,  alleen gereedschap voor houtsnijden, figuurzagen en houtbranden vban de beste kwaliteit. Voor houtsnijwerk levert Sutacelot het beste gereedschap op dit gebied en wel beitels en messen van Pfeil uit Zwitserland, Stubai uit Oostenrijk en Arbortech uit Australie. Brandapparaten zijn van de merken   Brenn Peter, Burny star en Razertip en Peter Child. Figuurzaagmachines worden aangeboden van het topmerk Hegner. Verder zijn er  verschillende hobbyboeken over houtsnijden, houtdraaien, houtbranden en  figuurzagen op voorraad.

Sutacelot

Verkoop van houtsnijgereedschappen, figuurzaagmachines, brandapparaten en  hobbyboeken.

De kaempe 55 te Rijssen.

Tel. 0031(0)548-522025 of mobiel 0681703279 

BTW nr. NL128181576B01 . KVK Oost Nederland   69782156

Disclaimer:

Gebruik van deze site is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande.

Uitgever en auteurs verklaren dat de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Evenwel kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Uitgever en auteurs aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie of die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de site of de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen.

Het auteursrecht c.q. databankrecht van de op deze site gepubliceerde werken c.q. informatie berust bij Sutacelot vof dan wel haar licentiegevers. Alle rechten worden voorbehouden. Zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is het niet toegestaan om op de site gepubliceerde werken of databestanden geheel of ten dele over te nemen.

Sutacelot staat niet in voor de juistheid van de informatie op sites van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, ontstaan door de inhoud van sites van derden die via de website van Sutacelot vof, via hyperlinks, banners of andere links bereikt zijn.

 

Algemene leveringsvoorwaarden

Sutacelot, De kaempe 55 te Rijssen.

Artikel 1. Termen

In deze algemene voorwaarden van  Sutacelot  worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Leverancier : Sutacelot, gevestigd in perceel Haarstraat 138 te Rijssen,

Consument : Een wederpartij van leverancier die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van particulier, een bedrijf of beroep.

Koper : Een wederpartij van de leverancier handelend in de uitoefening van particulier, bedrijf of beroep.

Overeenkomst : De overeenkomst tussen leverancier en consument/koper.

Consumentenkoop : de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een consument, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 2. Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen leverancier en een consument/koper waarop de leverancier deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk is afgeweken.

2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. De opdracht of bestelling middels elektronische formulieren van de consument/koper aan leverancier geldt als acceptatie van de algemene leveringsvoorwaarden van de leverancier.

Artikel 3. Aanbiedingen en overeenkomsten

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij leverancier om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar.

2. Alle aangegeven prijzen zijn in Euro's en inkl. 21 %.BTW (gereedschap) en 6% ( boeken en kunst)

3. De consument/koper dient er voor zorg te dragen dat de juiste specificaties in het door hem/haar gestuurde emailbericht aan leverancier komen te staan.

4. Bestellingen worden verstuurd  als pakketpost of brievenbuspost. Hierbij worden bij bestellingen onder de 50,- verzendkosten in rekening gebracht welke 7,- (tarief pakketpost TNT tot 10 kg) bedragen. Tarief brievenbuspost is  3,- euro. Bestellingen hoger dan 50,- worden kosteloos bij consument/koper thuis bezorgd. Het risico van verzending is volledig voor consument/koper. Indien de consument/koper besluit om het bestelde onder rembours te laten verzenden, wordt 18.35 rembourskosten in rekening gebracht.(tarief TNT post). Dit kan alleen in Nederland.

6. Leverancier kan ten alle tijden specificaties en prijzen wijzigen. Dit geldt niet voor bestellingen die reeds geboekt zijn.

7. Leverancier kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de consument/koper, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had horen te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Hieronder vallen ook type- en scanfouten.

8. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen. Bij nabestellingen dient de consument/koper uit te gaan van de op dat moment te vinden prijzen op de internetsite.

9. Wanneer de consument/koper een e-mailbericht doet toekomen aan de leverancier met de aanvraag tot levering van een product wordt door de leverancier hierop gereageerd. Is de reactie positief, dan is er sprake van een overeenkomst tussen consument/koper en leverancier.

10. Met het akkoord gaan van deze voorwaarden accepteert de consument/koper elektronische formulieren als geldig middel om tot overeenkomsten te komen.

Artikel 4. Levering

1. Goederen worden naar keuze van consument/koper als pakketpost, of onder rembours (rembourskosten TNT tarief  18.35 euro) of met brievenbuspost verzonden.

2. Bij verzending als pakketpost dient het aan leverancier verschuldigde bedrag vooruit door consument/koper per bank te worden overgemaakt op rek. nr  tnv Sutacelot te Rijssen of betaald  te worden via Paypal, waar de mogelijkheid bestaat om ook met creditcard te betalen. Goederen worden zo snel mogelijk naar consument/koper verstuurd nadat het verschuldigde bedrag is overgemaakt en bijgeschreven op de rekening van Sutacelot.

3. Bij bestelling van artikelen door consument/koper die bij leverancier voorradig zijn, zal gemiddeld een leveringstermijn worden aangehouden van enkele werkdagen.

4. Mocht leverancier niet in staat zijn om wat voor reden dan ook de door consument/koper bestelde artikelen binnen 30 dagen te leveren, dan is consument/koper gerechtigd de bestelling schriftelijk en kosteloos te annuleren met vermelding van zijn bankrekeningnummer. Leverancier zal binnen 14 dagen het eventueel naar hem overgemaakte bedrag terugboeken naar dit rekeningnummer.

5. Na ontvangst van de producten heeft de consument/koper een periode van 7 dagen om de koopovereenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden en de producten retour te zenden. De kosten voor verzending zijn dan voor rekening van consument/koper.  Leverancier zal binnen 30 dagen het vooruitbetaalde bedrag terugstorten. Producten die retour gezonden worden aan leverancier dienen onbeschadigd te zijn en in originele ongeopende verpakking te zitten. Ook dient de factuur te worden meegezonden. 

 

 

Artikel 5. Garantie

1. Leverancier garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld.

2. Deze genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van leverancier, consument/koper of derden wijzigingen hebben aangebracht aan de geleverde artikelen.

Artikel 6. Onderzoek/Reclames

1. Een niet zichtbaar gebrek dient de consument/koper binnen acht dagen te melden aan de leverancier. In overleg tussen leverancier en consument/koper zal voor beide partijen een acceptabele oplossing worden gezocht.

Artikel 7. Risico overgang

1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van overeenkomst zijn, zijn voor de consument /koper op het moment waarop deze als "pakketpost of brievenbuspost" door leverancier bij de vervoerder wordt aangeboden.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

1. Indien door leverancier geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van leverancier jegens consument/koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden in artikel 5 is geregeld.

2. Leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de kosten en schade die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

- Daden of nalatigheden van de consument/koper.

- Nalatigheden of ondeskundig handelen door de consument/koper wat betreft het onderhoud en verwerken van geleverde producten.

- Beschadigingen aan geleverde producten ten gevolge van mechanische dan wel biologische invloeden van buitenaf.

- Normale slijtage aan de geleverde zaken.

- Verkleuring en veroudering van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van het licht. (UV-straling)

- Enige andere van buitenaf komende oorzaak.

- Kleurafwijkingen in het gehele assortiment door handmatige afwerkingen of verschil in verfbaden.

- Overmacht, zie artikel 9.

- Niet kunnen leveren doordat producenten overeenkomsten met leverancier niet nakomen.

- Besmettingen van consument/koper's computers door e-mail kontact met leverancier. Leverancier zal zijn uiterste best doen risico's hiervan uit te sluiten. Consument/koper dient zelf e-mail/internet bestanden te scannen op virussen.

3. De op de internetsite vermelde benamingen, benoemingen, omschrijvingen en afbeeldingen zijn louter aangegeven als indicatie om een product te kunnen omschrijven/tonen. Aan deze kunnen geen rechten worden ontleend omdat deze op meerdere manieren zijn te interpreteren. Artikelen, onderdelen van artikelen of de verpakkingen kunnen hier dus van afwijken.

Artikel 9. Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden te komen tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan opzet of schuld.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenaf komende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop leverancier geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de leverancier niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Artikel 10. Retourneren

1. Indien de consument/koper de bestelde artikelen wil retourneren om andere dan onder artikel 6 genoemde redenen, zullen kosten van verzending pakketpost en onder rembours) van leverancier naar consument/koper en van consument/koper naar leverancier, voor rekening zijn van consument/koper. Consument/koper mag retourneren binnen 7 dagen na afleverdatum.

2. Het aankoopbedrag van de bestelling zal met aftrek van de verzendkosten binnen 14 dagen worden teruggestort op het door consument/koper aan leverancier doorgegeven rekeningnummer. Dit rekeningnummer dient door consument/koper te worden toegevoegd aan de te retourneren goederen.

Artikel 11. Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen leverancier en consument/koper is het Nederlands Recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.